Ендометриоза


Ендометриоза

д-р Георги Коларов

Сто години след първото системно описание, ендометриозата си остава болестта на теориите и предположенията. Навлизаме все по-детайлно в различни патофизиологични механизми, но  нямаме ясна обща представа за заболяването. Познанието ни за ендометриозата изглежда твърде еклектично, свързано с твърде много подробности и детайли, но все още далеч от една обединяваща парадигма. Поради тази причина, целта на настоящата книга не е да представи в подробности цялата информация, с която разполагаме, а да се опита да създаде една обобщена представа за ендометриозата в началото на третото десетилетие на нашия век.

Цена: 40 лв.

В книгата е разгледано съвременното разбиране за етиологията, патогенезата, диагнозата, хетерогенната фенотипна изява на заболяването и съвременното терапевтично поведение, като акцентът е поставен върху хормоналното  лечение. Представени са всички основни средства в тази област – GnRH агонисти и антагонисти, орални хормонални контрацептиви, прогестини и антипрогестини, селективни модулатори на прогестероновия и естрогенния рецептор, ароматазни инхибитори,  подредени в четири терапевтични линии, основани на избора на повечето клиницисти и на честотата на употребата им.

Съдържание:

  • Информацията в книгата е представена в 26 глави / 351 страници.
  • Разгледани са епидемиологията и рисковите фактори за заболяването, патогенеза и патофизиология, генетика, епигенетика, морфология, локализация, класификация, клинични изяви и диагноза на ендометриозата.
  • Специално внимание е обърнато на оперативното и хормонално лечение, както и на най-новите и експерименталните терапевтични средства.
  • Представени са и някои по-малко познати теми – ендометриоза при подрастващи, ефекти на заболяването върху бременността, злокачествени и общи заболявания свързани с ендометриозата, постменопаузална ендометриоза и менопаузална хормонална терапия при жени с анамнеза за това заболяване, ендометриоза и контрацепция.
  • В отделни глави са разгледани епидемиология, патогенеза и диагноза на аденомиозата, както и нарушения във фертилната функция и репродукция с медицинска помощ при ендометриоза и аденомиоза.
За контакти: 0888 629 818
ендометриоза

Поръчайте книгата Ендометриоза тук👇🏽: