Защита на вашите данни.

Политика за защита на лични данни

  1. Издателска къща „Барака“ предприема необходимите мерки и носят дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават тяхно достояние във връзка и като резултат от използването на сайта barakapublishing.eu от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  2. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, издателска къща „Барака“ има право да предоставят личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
  3. Издателска къща „Барака“ се задължават да не разкриват никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставят събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

– други, посочени в закона случаи.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от издателска къща „Барака“ за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта barakapublishing.eu.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от издателска къща „Барака“ . Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от издателска къща „Барака“ , като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на baraka@barakapublishing.eu